Kul NESİMİ

17. yüzyılda yaşamış nefesleriyle ünlü tekke şairi Kul Nesimî'nin asıl adı Ali'dir.
   "Mahlasım Nesimi, ismim Ali'dir
   Bu çarh dönmektedir, sanmam halidir
   Şükür kalbim iman ile doludur
   Cürm'i isyanımız bileden beri"
Alevi-Bektaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınır. Mahlasını 14.yüzyılda
yaşamış Hurufi şair Seyyid Nesîmî'ye olan sevgisi dolayısıyla aldığı ileri
sürülmektedir. Saz elde, keçe külah başında, dere tepe, köy kasaba dolaşmış
bir derviştir. Nerede yaşadığı konusunda yeterli ve kesin bilgiler yoktur.
Hakkında bütün bilinen 1668'de sağ olduğu Bektaşiliğe bağlandığıdır:
   "İkiyüz altmışdört yıldan sonra
   Bu nazmile bunu ettim ben izhar"
   * * *
  "Meşrebidir herkese yaran olur Bektaşiler
   Kimse bilmez sırlarını seyran olur Bektaşiler
   ...
   Biz Tarık-ı Bektaşiyiz zikrederiz Hakk'ı biz"
   * * *
   "Pirim Alioğlu, Bozdoğan'dan gel oldu
   Gördüm mürşidim, müşkülüm halloldu
   Kılavuzum Şah Merdan Ali oldu
   Özüme gönderdim kendi kuşumu"
Kendisi, Yunus Emre'nin izleyicilerinden Hacım Sultan'a bağlı Sait Emre'nin
soyundan geldiğini bildirmiştir:
   "Şükür Hakk'a iyd oldu
   Katarımız mezid oldu
   Ceddim Said Emre'dir
   Nesli de Said oldu"
Osmanlı- Safevi (İran) dinsel ve siyasal mücadelelerinde Safevi (İran) yanlısı
bir tutum takınması ve bunu şiirlerinde dile getirmesi nedeniyle kovuşturmalara
uğradığı ve öldürüldüğü sanılmaktadır:
   "Mehdî-i zaman elde zuhur kalmaya perde
    Yezit olanı kırsa gerek tig ü teberde
    Nesîmi Şah'ın mehdin okur şam ü seherde"
Hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirleri Hurufilik, Caferilik ve
Haydariliğe olan ilgisini yansıtır.
   "Ben ol sadık kulam ki Caferi'yem
    Hakikat söylerem ben Haydari'yem"
Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'ın etkisinde kaldığı, kimi şiirlerini
Seyyid Nesimi'ye nazire olarak yazdığı kabul edilir.
   "Kul Nesimi sen seni
    Mana bilir söylersin
    Biz bir deniz geçeriz
    Bir ummana benzemez"
	* * *
   "Şîşemi ben daşe çaldım Hakkı izhâr eyledim,
   Andan ahvel ağrısa doğru nazarlar ağrımaz" [Seyyid Nesimi]
	    * * *
   "Ben melâmet hırkasını kendim giydim eğnime
    Ar ü namus şişesini taşa çaldım kime ne" [Kul Nesimi]
Bazı şiirlerinde ham sofuları eleştirir. Özellikle heceyle söylediği şiirleri özgün
ve yalın bir dil taşır. Nefesleri, Aleviler ve Bektaşiler arasında çok benimsenmiş,
bazıları ezgileriyle günümüze değin ulaşmıştır.

Kul Nesimî, uzun süre 1404'te Halep çarşısında derisi yüzülerek öldürülen Azeri
asıllı Hurufi şair Seyyid Nesîmî ile karıştırılmıştır. Kul Nesimî'nin ayrı bir şair olduğunu,
yaşamıyla ilgili bilgileri ve şiirlerini ilk kez bir kitapta (Kul Nesimi, 1969) toplayan Cahit
Öztelli ortaya koymuştur.